REGULAMIN FPS CENTER

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Lokal jest czynny codziennie, w piątki i soboty w godzinach 12:00 – 03:00, a pozostałe w godzinach 12:00 – 24:00. Wejście lokalu, z uwagi na godziny otwarcia centrum handlowego, może nastąpić najpóźniej do godziny 21:00.
 2. Użytkownik przed udostępnieniem stanowiska zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Po wejściu do Lokalu Użytkownik zobowiązany jest udać się do recepcji. Warunkiem udostępnienia sprzętu przy pierwszym wejściu do Lokalu Użytkownik jest dokonanie rejestracji Użytkownika, założenie Konta Użytkownika i opłacenie punktów pre-paid. Przy każdym kolejnym wejściu Użytkownik powinien zwrócić się do Pracownika Lokalu przy recepcji/kasie w celu weryfikacji tożsamości i stanu konta punktów pre-paid.
 4. Dostęp do sprzętu znajdującego się w Lokalu możliwy jest wyłącznie podczas obecności pracownika Lokalu i pod jego nadzorem, po uprzednim okazaniu dowodu osobistego lub paszport lub innego dokumentu pozwalającego ustalić tożsamość Użytkownika.
 5. Warunkiem udostępnienia sprzętu jest opłacenie punktów pre-paid lub posiadanie punktów pre-paid na koncie Użytkownika pozwalających na korzystanie ze sprzętu przez co najmniej 1 godzinę.
 6. Konto punktów pre-paid jest powiązane z kontem Użytkownika. Punkty pre-paid mogą być wykorzystane do opłaty za użytkowanie sprzętu, a także do opłaty za pozostałe usługi oferowane w Lokalu m.in. sprzedaż napojów i przekąsek. Użytkownik po opłaceniu punktów pre-paid otrzymuje potwierdzenia wpłaty na konto przypisane do Użytkownika. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość weryfikacji stanu konta punktów pre-paid. Użytkownik w każdej chwili może zażądać zwrotu kwoty stanowiącej równowartość pozostałej liczby punktów pre-paid znajdujących się na koncie Użytkownika.
 7. Z Lokalu może korzystać każda osoba, znająca podstawy obsługi komputera, systemu Windows oraz umiejąca korzystać z sieci Internet. Osoby poniżej 13 roku mogą korzystać z Lokalu po złożeniu zgody pisemnej wyrażonej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór zgody będzie dostępny w recepcji Lokalu.
 8. Każdy użytkownik Lokalu jest zobowiązany do przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania sprzętu oraz niezwłocznego informowania Pracowników Lokalu o wszelkich awariach, nieprawidłowościach w pracy lub brakach w funkcjonalności udostępnianego sprzętu lub systemu.
 9. Dostęp do stanowiska odbywa się po uprzedniej rejestracji Użytkownika i utworzeniu konta Użytkownika przez Pracownika Lokalu w systemie Lokalu. Dane Użytkownika przechowywane są w systemie Lokalu i umożliwiają identyfikację Użytkownika korzystającego z konkretnego stanowiska wskazanego przez Pracownika Lokalu.
 10. Przy rejestracji Użytkownik jest zobowiązany: 
 1. okazać dowód osobisty lub paszport lub inny dokument pozwalający ustalić tożsamość Użytkownika, 
 2. wypełnić formularz rejestracyjny i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu, 
 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracyjnych i ewentualnych roszczeń prawnych. Współadministratorami danych osobowych są wspólnicy Spółki: FPS CENTER MATEUSZ CZECZOT KRYSTIAN GUZOWSKI SPÓŁKA CYWILNA NIP: 7011047859, adres: Racławicka 146/106, 02-117 Warszawa, Crasus Mateusz Czeczot NIP: 5272804324 Adres: Bartycka 63a/3 00-716 Warszawa, AdPlaner Krystian Guzoweski NIP: 7742834856, Adres: ul. Stanisława Zgliczyńskiego 1/5 09-400 Płock. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o Ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych. Użytkownik może zażądać edycji lub usunięcia własnych danych, wiązać się to może z pozbawieniem lub ograniczeniem możliwości korzystania z Lokalu. 
 3. Użytkownik jest zobowiązany do użytkowania jednego stanowiska przydzielonego przez Pracownika Lokalu. Zmiana użytkowanego stanowiska może nastąpić z przyczyn technicznych lub organizacyjnych na prośbę Użytkownika lub obsługi Lokalu.
 4. Z jednego stanowiska może standardowo korzystać tylko jedna osoba, chyba, że Pracownik Lokalu wyrazi zgodę na korzystanie z jednego stanowiska przez dodatkowe osoby.
 5. W razie dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego Pracownicy Lokalu mogą wyznaczyć ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych dla jednego Użytkownika.
 6. Użytkownik zapoznał się i akceptuje cennik stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownikowi Lokalu zabrania się:
 1. korzystania z udostępnionego sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
 2. otwierania, rozkręcania komputerów i innych udostępnionych urządzeń, przenoszenia między stanowiskami elementów wyposażenia (klawiatury, myszy, monitorów, kamerek internetowych, słuchawek, podkładki pod mysz;
 3. wykonywania wszelkich połączeń technicznych (np. włączania i rozłączania kabli zasilających);
 4. podłączania wszelkich urządzeń zewnętrznych lub zewnętrznych nośników danych bez zgody Pracownika Lokalu;
 5. nie należy wykonywać czynności, które mogłyby spowodować uszkodzenie udostępnionego sprzętu (przenoszenie, uderzenie, rysowanie) itp. 
 6. dokonywania zmian w ustawieniach konfiguracyjnych komputerów, systemów operacyjnych;
 7. korzystania z udostępnionego sprzętu w celach zarobkowych;
 8. samodzielnego korzystania z urządzeń zewnętrznych;

II. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z ZASOBÓW SIECI INTERNET I SIECI LOKALNEJ

 1. Użytkownik w trakcie korzystania z sieci Internet jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich praw autorskich w stosunku do materiałów zamieszczonych w sieci.
 2. Wszelkie przypadki prób włamań lub prób nieautoryzowanego dostępu do serwerów będą skutkowały natychmiastowym odłączeniem komputera oraz przeniesieniem na Użytkownika odpowiedzialności za poniesione szkody.
 3. Zabrania się Użytkownikowi pobierania jakichkolwiek plików i innych treści z sieci Internet.
 4. Użytkownik w przypadku pobrania jakichkolwiek plików, czy innych treści z sieci Internet lub zainstalowania własnego oprogramowania na użytkowanym stanowisku jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia, dezinstalacji i wycofania wszelkich zmian.
 5. Przy korzystaniu z sieci Internet zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych, rasistowskich, propagujących przemoc oraz powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.

III. WEWNĘTRZNE POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE KWESTIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Użytkownikowi ponosi pełną odpowiedzialność za każdy elementu udostępnionego sprzętu od momentu udostępnienia stanowiska do chwili jego opuszczenia. Użytkownik ponosi również pełną odpowiedzialność za działania wszystkich pozostałych osób znajdujących się przy zajmowanym przez niego stanowisku.
 2. Użytkownik Lokalu ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie wykroczenia i przestępstwa popełnione podczas lub w związku z korzystaniem z Lokalu i z udostępnionego sprzętu, oraz za wyrządzone szkody.
 3. Użytkownik Lokalu ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania udostępnienia sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu technicznego, będącego w posiadaniu Lokalu.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na pokrycie wszelkich rzeczywistych strat i utraconych korzyści, jakie wynikną na skutek uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży lub utraty udostępnionego sprzętu.
 5. W sytuacji gdy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika dojdzie do uszkodzenia udostępnionego sprzętu, Użytkownik zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z serwisem/przeglądem technicznym uszkodzonego sprzętu.
 6. Pracownicy Lokalu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione rzeczy i garderobę.
 7. Właściciel Lokalu nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie Lokalu bez opieki przedmioty oraz pieniądze.
 8. Właściciel Lokalu nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez Użytkownika podczas korzystania z udostępnionego sprzętu, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.
 9. Właściciel Lokalu nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji udostępnianych przez sieć Internet, za ich prawidłowość, aktualność, ani za to, że są obciążone prawami osób trzecich oraz za inne naruszenie prawa, jakich dopuszcza się nabywca informacji.
 10. Właściciel Lokalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane nagłym wyłączeniem komputera na skutek awarii z przyczyn nieleżących po stronie Lokalu np. na skutek awarii sieci energetycznej lub braku dostępu do sieci Internet.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionego mu połączenia z siecią Internet. 
 12. Użytkownik ma obowiązek poinformować Pracownika Lokalu o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów lub złośliwego oprogramowania Użytkownik powinien natychmiast przekazywać Pracownikowi Lokalu. 
 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego aktywności w dowolnym czasie przez pracownika Lokalu (lub inne osoby do tego uprawnione). 
 14. Pracownik Lokalu ma prawo do kontroli czynności wykonywanych przez Użytkownika przy stanowisku oraz do natychmiastowego przerwania użytkowania, jeżeli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie. 
 15. Osoby dopuszczające się kradzieży, zniszczenia bądź zagubienia elementów wyposażenia Lokalu odpowiadają finansowo za wyrządzone szkody, a w przypadku osób niepełnoletnich zobowiązani do naprawienia szkody będą ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 16. Stosowane w Lokalu oświetlenie stroboskopowe, a także monitory komputerowe oraz wyświetlane na nich treści mogą zwiększyć ryzyko ataków epilepsji (padaczki), a nawet wywoływać je u osób bez zdiagnozowanej epilepsji (padaczki). Użytkownik przyjmuje ten fakt do wiadomości i oświadcza, że nie będzie zatajał zdiagnozowanej epilepsji (padaczki). Użytkownik nie będzie wysuwał żadnych roszczeń względem lokalu w przypadku wystąpienia ataku.
 17. W pomieszczeniach Lokalu zabrania się:
 1. wnoszenia wszelkich posiłków i napojów zakupionych poza Lokalem;
 2. spożywania posiłków i napojów zakupionych w Lokalu, poza wyznaczonym miejscem;
 3. palenia tytoniu, e-papierosów i spożywania alkoholu;
 4. niekulturalnego zachowania;
 5. przejawiania agresji słownej lub cielesnej;
 6. wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, bądź innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu naszych Gości;
 7. przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod widocznym wpływem środków odurzających lub psychotropowych;
 8. wprowadzania zwierząt;
 9. wstępu do pomieszczeń oznaczonych, jako służbowe;
 10. zachowywania się w sposób mogący przeszkadzać innym Użytkownikom.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu Użytkownik może zostać pociągnięty do pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 2. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek wypadku na terenie Lokalu, należy bezzwłocznie zawiadomić pracownika Lokalu lub inną osobę upoważnioną, co pozwoli na natychmiastowe udzielenie pomocy osobom poszkodowanym i zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym Użytkownikom.
 3. Właściciel Lokalu nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu, instrukcji oraz poleceń Pracowników Lokalu lub innych osób upoważnionych.
 4. Pracownik Lokalu może odmówić Użytkownikowi możliwości skorzystania z usług Lokalu np. w przypadku osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, zawiadamiając jednocześnie odpowiednie służby.
 5. Każdy Użytkownik może zostać w sposób natychmiastowy pozbawiony prawa do korzystania ze stanowiska, gdy:
 1. dokona udokumentowanej próby korzystania z zasobów zakazanych niniejszym Regulaminem (pornograficznych, erotycznych, rasistowskich, propagujących przemoc, itp.) lub będzie stosował wyrażenia ogólnie przyjęte za wulgarne, przejawiać agresję słowną lub cielesną;
 2. spożywa alkohol w pomieszczeniach przynależących do Lokalu;
 3. będzie podejmował próby instalacji własnego oprogramowania bez zgody pracownika Lokalu; 
 4. będzie podejmował próby nielegalnej ingerencji w udostępnionym oprogramowaniu;
 5. będzie próbował przez swoje działanie dokonać usunięcia lub zmiany danych znajdujących się w zasobach Lokalu (poza danymi do których ma prawo dostępu);
 6. w innych wypadkach, w których Pracownik Lokalu uzna to za uzasadnione.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w Lokalu jest zamontowany system wideorejestracji. Każda osoba przebywająca w obrębie Lokalu jest stale monitorowana i rejestrowana. System ten jest wykorzystywany jedynie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom i Pracownikom Lokalu, oraz w celu zapobiegania ewentualnym szkodom mogącym powstać na terenie Lokalu. Dane Użytkowników, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, będą wykorzystywane do celów ewidencyjnych i marketingowych wyłącznie za ich zgodą.
Write what you are looking for, and press enter to begin your search!
"